پایگاه خبری تحلیلی کرمان نیوز .......Kerman News
  
 اولین پایگاه خبری - تحلیلی مستقل در استان کرمان/ تا نخواهیم نمی توانیم/ وبلاگ شخصی روزنامه نگار کرمانی محمد هادی شجاعی
 
آرشیو
موضوع بندی
 
پنج‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1387
ن‍د‌ام‍ت‍گ‍‍اه‌ م‍رک‍ز‌ی‌ ‌ ب‍م‌ ب‍لا ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ماند

م‍دی‍ر ک‍ل‌ زن‍د‌ان‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ک‍رم‍‍ان‌ گ‍ف‍ت‌ : س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ن‍د‌ام‍ت‍گ‍‍اه‌ م‍رک‍ز‌ی‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍م‌ ‌از ی‍ک‌ س‍‍ال‌ و ن‍ی‍م‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ‌آم‍‍اده‌ ‌ام‍‍ا ب‍لا ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ م‍‍ان‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

رم‍ض‍‍ان‌ ‌ام‍ی‍ر‌ی‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌ای‍رن‍‍ا ‌ع‍ل‍ت‌ ‌ای‍ن‌ ‌ام‍ر ر‌ا ن‍د‌اش‍ت‍ن‌ ‌آب‌ ‌آش‍‍ام‍ی‍دن‍‍ی‌ و ف‍ض‍‍ا‌ی‌ س‍ب‍ز ‌ا‌ع‍لام‌ ک‍رد.

و‌ی‌ ‌اف‍زود: زن‍د‌ان‍ی‍‍ان‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ ب‍ه‌ زن‍د‌ان‌ ک‍رم‍‍ان‌ م‍ن‍ت‍ق‍ل‌ م‍‍ی‌ ش‍ون‍د.

و‌ی‌ ‌اد‌ام‍ه‌ د‌اد: ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ زن‍د‌ان‍ی‍‍ان‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ در زن‍د‌ان‌ ک‍رم‍‍ان‌ ‌ع‍لاوه‌ ب‍ر ت‍ح‍م‍ی‍ل‌ ‌ه‍زی‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌ ، م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍س‍ی‍‍ار‌ی‌ ر‌ا ن‍ی‍ز ب‍ر‌ا‌ی‌ دس‍ت‍گ‍‍اه‌ ق‍ض‍‍ای‍‍ی‌ ب‍وج‍ود ‌آورده‌ ‌اس‍ت‌ .

‌ام‍ی‍ر‌ی‌ ‌ای‍ج‍‍اد م‍ش‍ک‍لات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ خ‍‍ان‍و‌اده‌ ‌ای‍ن‌ زن‍د‌ان‍ی‍‍ان‌ ر‌ا ‌از دی‍گ‍ر پ‍ی‍‍ام‍د‌ه‍‍ا‌ی‌ ن‍‍اش‍‍ی‌ ‌از ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ ‌ای‍ن‌ زن‍د‌ان‍ی‍‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍رم‍‍ان‌ ب‍رش‍م‍رد.

و‌ی‌ ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍‍ام‍ی‍ن‌ ‌آب‌ ‌آش‍‍ام‍ی‍دن‍‍ی‌ زن‍د‌ان‌ ب‍م‌ ن‍ی‍‍از ب‍ه‌ ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ ‌آب‌ ‌از ب‍خ‍ش‌ ب‍رو‌ات‌ ‌اس‍ت‌ ‌اف‍زود: ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ ‌آب‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ م‍ک‍‍ان‌ ت‍‍اک‍ن‍ون‌ 10 ت‍‍ا 12 درص‍د پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ف‍ی‍زی‍ک‍‍ی‌ د‌اش‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .


 
پنج‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1387
شب قدر است و من " قدری " ندارم

به لیله القدر نزدیک می شویم و چه شبی است لیله القدر، همان بزرگ ترین، شریف ترین و پررمز و رازترین شبهای گردونه زمان، شبی که قلم در وصفش می شکند و تاب هم نوایی با کاغذ ندارد و زبان در بیان عظمتش در شگفت است.  

خداوندا در این شب به امید وصل و دیدار، بیدار می نشینم و با چشمان منتظرم شکواییه هجران را با فریاد رساتر و آوای مشتاق تر می خوانم.
بار پروردگارا در این شب با نوای "سبحانک یا لا اله الا انت"از تو می خواهم آن یار سفر کرده و آن رخسار پنهان را بر همه چشم انتظارانش بنمایانی.
خداوندا چه مهربانانه است حریم امن الهیت در این شب، شبی که جوانه های سبز دعا بر دستان نیازمند و چشمان شرمگینم شکوفا شده و بر درگاه بی نیاز تو امید دارد.
بارالها در وصف کرامت و سخاوتت همین بس که شب قدر را سه شب نهادی تا بنده گنه کارت سه بار به سویت آید و سه بار توبه کند.
خدایا من هم سه بار به آغوشت پناه می برم و احساس غمگینم را بر درگاه امیدت می سپارم.
خداوندا شب قدر اوج شور نیایش و عبودیت است، نهایت نزول رحمت است.
شبی که بندگان گناهکارت در فراق عدالت مرد اسلام، در فراق یار فاطمه (س ) هم نوا با گریه و ناله بر مصایب آن دلیر بی بدیل بر خطاهای خویش می گریند.
معبودا در شب قدر، قدرم بده و ایمانم را یقین ببخش، نکند شب قدر سرآید و من در پیله گناهان خودساخته ام محبوس بمانم.
پروردگارادر قنوت دست هایم و سجود چشم هایم با نام غفار الذنوب می خوانمت، برای پیوند با تو به درگاه بی نیازت روی نیاز می آورم، به خویشتن خویش باز می گردم، زیر باران رحمتت جان تازه می یابم و انا انزلنا را زمزمه تمام وجودم می کنم.
بارالها در این شب زمزمه وجودم، قنوت دست هایم، سجود دلم و ناله قلب بیمارم را پذیرا باش و مرا همچون همیشه در دریای بیکران لطفت غرق ساز.
معبودا در لیله القدرت مرا به خویش بازگردان و تقدیر اموراتم را با فضیلت و شرافت شب قدر رقم بزن.


 
شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1387
کشف دژ مربوط به دوره هخامنشی در بم
سرپرست پروژه بررسیهای باستان شناسی بم از کشف دژ مربوط به دوره هخامنشی توسط گروه باستان شناسان در این شهر خبر داد.  
شهرام زارع به ایرنا گفت: با فعالیتهایی که از سال 82 بعد از زلزله در بم انجام شد این محوطه توسط "دکتر عدل" باستان شناس کشف شد.
وی افزود: گمانه زنی و لایه بردای در سال 84 موید این بود که در این محوطه به طور قطعی بقایایی از یک دژ هخامنشی وجود دارد که اکنون این دژ شناسایی شده است.
وی شناسایی مظهر چند قنات مربوط به دوره هخامنشی و یا قبل از آن را از موارد مهم در این محوطه برشمرد.
زارع اظهار داشت: این کشفیات نشان دهنده یک سیستم اجتماعی و اقتصادی کلان در دو هزار سال پیش در این منطقه است که با شیوه های خلاقانه با ایجاد قنات برای مصارف مختلف زندگی از آن بهره مند می شدند.
وی ادامه داد: در این محوطه همچنین آثاری از نشانه های حمله اسکندر مقدونی به ایران و بقایای کلنی هایی که در سراسر ایران شرقی یا داخل فلات ایجاد کرده بود شناسایی شده است.
زارع در خصوص محوطه کشف شده گفت: محوطه مربوط به شهر هخامنشی حدود 40 هکتار، شهر مربوط به پارتی و ساسانی قریب 600 هکتار و مجموع گسل یا محوطه دو هزار و 500 هکتار مساحت دارد.
وی اظهار داشت یکی از نکات مهم دیگر که در این فصل کاوش کشف شده یک زباله دانی می باشد که از دو هزار سال قبل حفظ شده است.
او افزود: مقدار زیادی از فضولات حیوانی و دانه های گیاهی از این زباله دانی جمع آوری شده است که با آزمایشات بعدی می توان رژیم غذایی دو هزار سال پیش را بازسازی کرد.
زارع از پیدا کردن دانه خرما در این انبار خبر داد و افزود: به احتمال زیاد مصرف خرما از زمان هخامنشی تاکنون در این منطقه استفاده می شده است.
وی بیان کرد: در سراسر ایران دژهای هخامنشی بسیار کمی شناسایی و از خاک بیرون آورده شده است.

 
شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1387
دیدار خصوصی دو مرجع تقلید در قم
به گزارش کرمان نیوز به نقل از  خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله حسین نوری همدانی، شامگاه دیروز، 22 شهریور ماه با حضور در بیت حضرت آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی با وی دیدار و  گفت‌وگو کرد.
حضرات آیات نوری همدانی و صافی گلپایگانی در این نشست خصوصی به بررسی مسائل مهم حوزوی و کشوری پرداختند و در این باره تبادل نظر کردند.از جزییات این دیدار هنوز خبری منتشر نشده است.گفتنی است، چندی پیش نیز آیت الله مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی باهم دیدار و به تبادل نظر درباره مسایل مهم کشوری پرداختند.برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 1163487


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
 
 
*