پایگاه خبری تحلیلی کرمان نیوز .......Kerman News
  
 اولین پایگاه خبری - تحلیلی مستقل در استان کرمان/ تا نخواهیم نمی توانیم/ وبلاگ شخصی روزنامه نگار کرمانی محمد هادی شجاعی
 
آرشیو
موضوع بندی
 
شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1389
سیرجان اقتصادی ترین منطقه تولید فولاد کشور است

 

مدیرعامل مجتمع گل گهر سیرجان گفت: با توجه به کارشناسی های انجام شده ، سیرجان اقتصادی ترین منطقه تولید فولاد در کشور است.

ادامه مطلب ...

 
شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1389
افتتاح بزرگترین کارخانه گندله سازی خاورمیانه در سیرجان

 

بزرگترین کارخانه تولید گندله سنگ آهن ایران و خاورمیانه  صبح امروزشنبه با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران در سیرجان افتتاح شد.

ادامه مطلب ...

 
پنج‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1388
25 ایستگاه تلفن همراه در سیرجان نصب خواهد شد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمان گفت: با نصب 25 ایستگاه تلفن همراه با بیش از دو میلیارد ریال در شهرستان سیرجان تا پایان سال جاری، 98 درصد از محورهای مواصلاتی و روستاهای این شهرستان تحت پوشش و تقویت تلفن همراه قرار می گیرند.

ادامه مطلب ...

 
یکشنبه 29 شهریور‌ماه سال 1388
جلال مآب مدیر عامل جدید مجتمع سنگ آهن گل گهرسیرجان شد

طی مراسمی ضمن قدردانی از زحمات "محمد اکبری" مدیر عامل سابق مجتمع گل گهر سیرجان "محمد جلال مآب" به عنوان مدیر عامل جدید این مجتمع معرفی شد.

ادامه مطلب ...

 
سه‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1388
انهدام یک باند سرقت موتورسیکلت در سیرجان

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان، فرمانده انتظامی سیرجان اظهار داشت: ماموران این فرماندهی موفق به شناسایی و دستگیری اعضای یک باند که مبادرت به سرقت موتورسیکلت می‌کردند، شدند.

ادامه مطلب ...

 
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387
سفر رییس جمهور تاجیکستان به سیرجان

رییس جمهور تاجیکستان برای بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سیرجان وارد این شهرستان شد.

ادامه مطلب ...

 
دوشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1387
بزرگ‌ترین سفره هفت‌سین ایران در سیرجان

 شهردار سیرجان گفت: بزرگ‌ترین سفره هفت‌سین ایران در نوروز 88 در شهر سیرجان پهن می‌شود.

ادامه مطلب ...

 
جمعه 15 آذر‌ماه سال 1387
اجرای کنسرت موسیقی باربد در سیرجان

کنسرت موسیقی گروه "باربد" به زودی جدیدترین کار خود را به روی صحنه می برد.

ادامه مطلب ...

 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
دف‍ن‌ س‍رب‍‍از‌ان‌ ‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍‍ی‌ در س‍ی‍رج‍‍ان‌ !

م‍س‍وول‌ م‍وزه‌ و م‍ح‍ق‍ق‌ ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ در س‍ی‍رج‍‍ان‌ گ‍ف‍ت‌ : وج‍ود م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ 150 س‍رب‍‍از م‍ت‍ج‍‍اوز ‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍‍ی‌ در دور‌ان‌ ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ن‍ش‍‍ان‌ د‌ه‍ن‍ده‌ م‍ق‍‍اوم‍ت‌ و پ‍‍ای‍د‌ار‌ی‌ م‍ردم‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر در ب‍ر‌اب‍ر ‌ه‍ج‍وم‌ ب‍ی‍گ‍‍ان‍گ‍‍ان‌ و م‍ت‍ج‍‍اوز‌ان‌ ‌به کشور اس‍ت‌ .

م‍ح‍س‍ن‌ ‌اس‍د‌ی‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌ای‍رن‍‍ا ‌اف‍زود: ‌ای‍ن‌ س‍رب‍‍از‌ان‌ ک‍ه‌ ت‍‍ع‍د‌اد‌ی‌ ‌از ‌آن‍‍ه‍‍ا ‌ه‍ن‍د‌ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍ح‍ت‌ ‌ام‍ر ق‍ش‍ون‌ ‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ ب‍وده‌ ‌ان‍د در ج‍ری‍‍ان‌ م‍ب‍‍ارز‌ات‌ م‍ردم‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ در دور‌ان‌ ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ودن‍د.

و‌ی‌ ب‍‍ا ‌اس‍ت‍ن‍‍اد ب‍ه‌ ک‍ت‍‍اب‌ پ‍ی‍‍غ‍م‍ب‍ر دزد‌ان‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍اد م‍ح‍م‍د ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ پ‍‍اری‍ز‌ی‌ گ‍ف‍ت‌ : در زم‍‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ و ت‍ص‍رف‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍دس‍ت‌ ب‍ی‍گ‍‍ان‍گ‍‍ان‌ ف‍رد‌ی‌ ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‌ ب‍چ‍‍اق‍چ‍‍ی‌ ری‍ی‍س‌ ‌ای‍ل‌ ب‍چ‍‍اق‍چ‍‍ی‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ ک‍ه‌ ف‍رد‌ی‌ ش‍ج‍‍ا‌ع‌ و م‍ی‍‍ه‍ن‌ دوس‍ت‌ ب‍وده‌ در م‍ق‍‍اب‍ل‌ م‍ت‍ج‍‍اوز‌ان‌ ‌ای‍س‍ت‍‍ادگ‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.

‌اس‍د‌ی‌ گ‍ف‍ت‌ : در درگ‍ی‍ر‌ی‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ک‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‌ ب‍چ‍‍اق‍چ‍‍ی‌ و ت‍ف‍ن‍گ‍چ‍‍ی‌ ‌ه‍‍ای‍ش‌ 67 س‍‍ال‌ پ‍ی‍ش‌ در س‍‍ال‌ 1320 ‌ه‍ج‍ر‌ی‌ ش‍م‍س‍‍ی‌ ب‍‍ا م‍زدور‌ان‌ و ب‍ی‍گ‍‍ان‍گ‍‍ان‌ د‌اش‍ت‍ه‌ ‌ان‍د ‌ع‍ده‌ ‌ا‌ی‌ ‌از ‌آن‍‍ه‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ ‌اس‍‍ارت‌ م‍‍ی‌ گ‍ی‍رن‍د و ت‍ح‍وی‍ل‌ س‍ف‍ی‍ر ‌ع‍ث‍م‍‍ان‍‍ی‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د.

و‌ی‌ ‌اف‍زود: ‌ع‍ده‌ ‌ا‌ی‌ ‌از م‍ت‍ج‍‍اوز‌ان‌ ن‍ی‍ز در ‌ای‍ن‌ درگ‍ی‍ر‌ی‌ ‌ه‍‍ا ک‍ش‍ت‍ه‌ و در م‍ح‍ل‌ ق‍ب‍رس‍ت‍‍ان‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ ک‍ه‌ ح‍دود دو ق‍رن‌ ق‍دم‍ت‌ د‌ارد دف‍ن‌ م‍‍ی‌ ش‍ون‍د.

‌اس‍د‌ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ م‍ح‍ل‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ س‍ن‍د م‍ق‍‍اوم‍ت‌ و پ‍‍ای‍د‌ار‌ی‌ م‍ردم‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ در ب‍ر‌اب‍ر م‍ت‍ج‍‍اوز‌ان‌ و ب‍ی‍گ‍‍ان‍گ‍‍ان‌ ی‍‍اد ک‍رد و گ‍ف‍ت‌ : م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه‌ ک‍م‍ت‍ر ک‍س‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ت‍‍اری‍خ‌ و م‍ق‍‍اوم‍ت‌ م‍ردم‌ خ‍ب‍ر د‌ارد.

‌ای‍ن‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ‌از ت‍خ‍ری‍ب‌ ق‍ب‍رس‍ت‍‍ان‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍وس‍‍ع‍ه‌ پ‍‍ارک‌ 17 ش‍‍ه‍ری‍ور ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر خ‍ب‍ر د‌اد.

و‌ی‌ ‌اف‍زود: ‌ای‍ن‌ ق‍ب‍رس‍ت‍‍ان‌ س‍‍ال‍‍ه‍‍ا پ‍ی‍ش‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌اح‍د‌اث‌ پ‍‍ارک‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍ود ک‍ه‌ ‌ام‍روز ن‍ی‍ز در ‌اد‌ام‍ه‌ ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و ب‍‍ه‍س‍‍از‌ی‌ پ‍‍ارک‌ 17 ش‍‍ه‍ری‍ور ت‍وس‍ط ش‍‍ه‍رد‌ار‌ی‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ و ق‍ب‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ذک‍ور ن‍ی‍ز ت‍س‍طی‍ح‌ ش‍دن‍د.

پ‍س‌ ‌از ش‍رو‌ع‌ ج‍ن‍گ‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ دوم‌ در 9 ش‍‍ه‍ری‍ور 1318 ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍ی‌ طرف‍‍ی‌ خ‍ود ر‌ا ‌ا‌ع‍لام‌ ک‍رد ‌ام‍‍ا ‌ای‍ن‌ ب‍‍ی‌ طرف‍‍ی‌ ن‍‍اپ‍‍ای‍د‌ار ب‍ود و ‌ارت‍ش‌ م‍ت‍ف‍ق‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍‍ه‍‍ان‍ه‌ ح‍ض‍ور ج‍‍اس‍وس‍‍ان‌ ‌آل‍م‍‍ان‍‍ی‌ در ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ ‌اش‍‍غ‍‍ال‌ ک‍ش‍ور م‍ب‍‍ادرت‌ ورزی‍د.


 
جمعه 30 شهریور‌ماه سال 1386
شش هزار هکتار جنگل در سیرجان بر اثر آفت نابود شد

سرپرست جهاد کشاورزی سیرجان گفت: با شیوع آفت "لورانتوس" شش هزار هکتار جنگل از درختان بادام کوهی در این شهرستان طی ماه گذشته خشک شد.

به گزارش کرمان نیوزمحمدحسین قاسمی در گفتگو با ایرنا افزود: گستره مجموع جنگلهای بادام کوهی در سیرجان ‪ ۳۰۰‬هزار هکتار می‌باشد.

وی ادامه داد: با کمک جوانان بسیج سازندگی ‪ ۳۰۰‬هکتار از مجموع این جنگلها از آفت پاکسازی شده است.

او هشدار داد در صورت عدم برآورد و تامین اعتبار مورد نیاز در جهت مبارزه با آفت "لورانتوس" طی دو سال آینده تمامی درختان بادام کوهی این منطقه نابود می‌شوند.

وی میزان خسارات وارده به این جنگلها را تاکنون پنج میلیارد ریال عنوان نمود و خواستار کمک ویژه مسوولان شد.

او گفت: این آفت به صورت انگل بوده و بر روی درختان بادام کوهی تخم‌ریزی نموده و سپس ریشه آن وارد درخت می‌شود.

وی بیان کرد: با وارد شدن ریشه این آفت بر درختان، درخت خشک شده و این انگل به صورت درختی هرز رشد می‌کند.


 
چهارشنبه 10 مرداد‌ماه سال 1386
فرمانداری سیرجان به فرمانداری ویژه ارتقا یافت

فرماندار سیرجان گفت: با تصویب هیات دولت، فرمانداری این شهرستان به فرمانداری ویژه ارتقای یافته است.

به گزارش  کرمان نیوز "غلامعلی موحدی‌نیا" در گفت و گو یی افزود: ارتقای فرمانداری تاثیر بسزایی در پیشرفت و توسعه همه جانبه این شهرستان که از موقعیت خاص جغرافیایی، صنعت و کشاورزی برخوردار است، خواهد داشت.


 
چهارشنبه 1 فروردین‌ماه سال 1386
انفجار بالون خوش آمدگویی به مسافران نوروزی در سیرجان

مسوول آتش نشانی سیرجان گفت: انفجار بالون خوش آمدگویی به مسافران نوروزی در شهر سیرجان صبح امروز/ سه‌شنبه/ باعث زخمی شدن دو کارگر شهرداری شد.

به گزارش  کرمان نیوز"کمال ستوده‌نیا" در این خصوص به خبرنگار ایرنا، افزود: این حادثه هنگام پیاده کردن بالن پر از گاز از خودروی شهرداری در میدان نیروی دریایی شهر سیرجان جهت پرواز آن به آسمان شهر رخ داد.

او گفت: همچنین براثر این انفجار به خودروی وانت مزدا شهرداری سیرجان خسارت وارد شده است.

ستوده‌نیا در خصوص وضعیت مجروحان این حادثه، افزود: حال جسمانی کارگران شهرداری سیرجان رضایت بخش است.

شهرستان سیرجان با ‪ ۲۶۰‬هزار نفر جمعیت دارای جاذبه‌های تاریخی و گردشگری منحصر به فرد می‌باشد که همه ساله مسافران نوروزی بیشماری را به سوی خود می‌کشاند.


 
چهارشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1385
دو دانشجوی دختر درسیرجان براثر گازگرفتگی کشته شدند
اجساد دو دختر دانشجوی دانشگاه پیام نور سیرجان که براثر گازگرفتگی جان باخته بودند، روز سه شنبه پس از گذشت دو روز در منزلشان کشف شد.

این دو دانشجو در رشته الهیات دانشگاه پیام نور سیرجان مشغول به تحصیل بودند. به گزارش کرمان نیوز  فرج الله کارگر دادستان سیرجان در این خصوص به خبرنگارایرنا گفت: از شواهد موجود مشخص شد که لوله بخاری گازی منزل این دو دانشجو که مستاجر بودند، از جا کنده شده‌است.

وی افزود: جان باختگان بدون اطلاع از این قضیه، هنگام خواب دچار گازگرفتگی شدند. "کارگر" در مورد چگونگی کشف اجساد جانباختگان پس از گذشت دو روز گفت: غیبت دو روزه جانباختگان موجب می‌شود تا دوستان آنهابرای رفع نگرانی به منزل آنان مراجعه نمایند. وی اسامی کشته‌شدگان را فاطمه انصاری و حوا محمودی اهل بافت ذکر کرد.


 
جمعه 27 بهمن‌ماه سال 1385
متصرفان زمینهای سیرجان اسناد آنرا در اختیار دارند

فرماندار سیرجان گفت: متصرفان پرونده زمین خواریهای سیرجان اسناد این زمین‌ها را در اختیار دارند و سازمان مسکن و شهر سازی تنها مرجعی است که باید نسبت به ابطال این اسناد اقدام کند.

به گزارش کرمان نیوز  غلامعلی موحدی نیا در گفت و گو با خبرنگار فارس در کرمان افزود: یکی از مواردی که در پرونده زمین خواری سیرجان مود بررسی قرار گرفته این است که این اسناد توسط چه سازمانهایی و چه گونه در اختیار این افراد قرار گرفته است.
وی همچنین با بیان اینکه ابعاد پرونده‌ زمین خواری سیرجان به گونه‌ای نیست که در اذعان عمومی و نشریات انعکاس یافته، گفت: از زمانی که مدیریت جدید شهرستان کار خود را آغاز کرده است، هیچ موردی در مساله زمین خواری گزارش نشده و جلوی زمین خواریهای بطور کامل گرفته شده است.
وی افزود: ستاد شهرستانهای پیگیری پرونده زمین خواری سیرجان و سازمان مسکن و شهر سازی در مورد این پرونده مشغول تحقیقات هستند.
فرماندار سیرجان در مورد ارزیابی خود از تشکیل کمیته دانشجویی پیگیری پرونده زمین خواری در سیرجان نیز گفت: پرونده‌ زمین خواری باید از کانال قانونی پیگیری شود و کمیته دانشجویی نمی‌تواند در این زمینه نقشی ایفا کند.
وی همچنین در مورد پرونده طلبه سیرجانی که در امر مبارزه با زمین خواری اقداماتی را انجام داده است، گفت: ایشان برای پیگیری این پرونده قانونی عمل نکرده و در همین زمینه اداره اطلاعات شهرستان از وی شکایت کرده است.
موحدی نیا در ادامه از لغو حکم زندان برای طلبه مذکور خبر داد و گفت: خود شخصا پیگیر این قضیه هستم که این طلبه راهی زندان نشود و امیدواریم بتوانیم رضایت شاکیان پرونده وی را جلب کنیم.


 
دوشنبه 20 شهریور‌ماه سال 1385
ممنوعیت حفر چاه در تمامی مناطق شهرستان سیرجان

فرماندار سیرجان گفت: بخاطر پیشروی آب شور و کاهش شدید سطح آب چاههای کشاورزی، حفر چاه در تمامی مناطق این شهرستان ممنوع است. به گزارش کرمان نیوز غلامعلی موحدی‌نیا در نشست کارگروه کشاورزی این شهرستان افزود: در بسیاری از مناطق آب چاههای آب کشاورزی تا دو متر کاهش داشته است.


 
شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1385
۱۱۷۲‬طرح اشتغال زا در شهرستان سیرجان تصویب شد

فرماندار سیرجان از تصویب یک هزار و ‪ ۱۷۲‬طرح زودبازده اشتغال زا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کرمان نیوز  غلامعلی موحدی نیا به ایرنا گفت: برای اجرای این طرحها ‪ ۶۵۷‬میلیارد و ‪ ۳۴۲‬میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. وی افزود: از این تعداد ‪ ۷۲‬طرح در بخش صنعت ، ‪ ۸۱۲‬طرح در بخش کشاورزی، ‪ ۲۲۸‬طرح در بخش خدمات و ‪ ۶۰‬طرح در بخش تعاون فعالیت خواهند کرد. موحدی نیا گفت : با اجرای این طرح‌ها ‪ ۶۲۴۴‬نفر مشغول کار خواهند شد


 
پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385
آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع فولاد سیرجان
به گزارش کرمان نیوز  طی مراسمی با حضور معاون وزیر نیرو و استاندار کرمان، کلنگ آغاز عملیات اجرایی مجتمع فولاد سیرجان بر زمین زده شد.

 
پنج‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1385
افتتاح ۳ طرح عمرانی در سیرجان

به مناسبت هفته دولت چندین طرح در سیرجان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش کرمان نیوز بخشهای تالاسمی، اعصاب و روان و زنان و زایمان بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان از جمله این طرحها هستند. بخش تالاسمی این بیمارستان با هزینه ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال در ‪ ۲۲۰‬مترمربع زیربنا به همت افراد نیکوکار ساخته شده است. با بهره‌برداری از این بخش ‪ ۸۱‬بیمار تالاسمی و سه بیمار هموفیلی تحت پوشش قرار می‌گیرند. بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان نیز با هزینه ‪۵۰۰‬ میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بخش زنان و زایمان با هزینه ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و کمکهای خیرین دایر شده‌اند.

همچنین کتابخانه مکی‌آباد شهرستان سیرجان نیز در همین چارچوب مورد بهره‌برداری قرار گرفت. این کتابخانه با زیربنای ‪ ۲۰۰‬مترمربع و هزینه یکصد میلیون ریال ساخته شده و دارای بیش از سه هزار جلد کتاب است.

به همین مناسبت اورژانس ‪ ۱۱۵‬محور سیرجان به بندرعباس نیز بهره‌برداری شد این مرکز اورژانس با هزینه ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال و با تجهیزات فوریتی و آمبولانس فعالیت خود را در محور پرترافیک سیرجان بندرعباس آغاز کرده است.


 
پنج‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1385
خسارت ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریالی خشکسالی در سیرجان

فرماندار سیرجان گفت: خشکسالی در این شهرستان بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال خسارت ببار آورده است. به گزارش کرمان نیوز    غلامعلی موحدی نیا به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: این در حالی است که تنها کمتر از ‪ ۱۰‬درصد اعتبار جبرانی خسارات به این شهرستان اختصاص یافته است. وی افزود: امسال فقط ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال بابت جبران خسارات خشکسالی به شهرستان سیرجان پرداخت شده است. او گفت: از این اعتبارات ‪ ۵۴۰۰‬میلیون ریال به بخش کشاورزی، ‪ ۲۵۰۰‬میلیون ریال برای آبرسانی سیار و تامین علوفه دام عشایر، ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال برای منابع طبیعی و محیط زیست و یک میلیارد ریال برای تامین آب فضاهای سبز اختصاص یافته است.


 
جمعه 20 مرداد‌ماه سال 1385
طرح ساماندهی بافت قدیم بازار سیرجان آغاز شد
طرح ساماندهی بافت قدیم بازار شهر سیرجان آغاز شد. به گزارش کرمان نیوز  شهردار سیرجان در این مراسم گفت: این طرح به وسعت هشت هزار مترمربع و با هزینه ‪ ۳۰‬میلیارد ریال اجرا می‌شود.  منصور آبیار افزود: در اجرای این طرح سه هکتار بافت فرسوده اطراف بازارهای قدیمی خریداری و بازارهای دو قلوی شهر سیرجان به خیابان ‪۱۷‬ شهریور متصل خواهد شد.

 
چهارشنبه 21 تیر‌ماه سال 1385
یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سیرجان متلاشی شد

قاضی دادگستری سیرجان گفت : با کشف ‪ ۸۱۰‬کیلوگرم تریاک در این شهرستان ، یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی و شش نفر اعضای آن دستگیر شدند.محمدعلی عرفانی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا افزود: اعضای این باند در پی توقیف چندین دستگاه خودرو طی هفته گذشته با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (ع) شناسایی و دستگیر شدند.وی افزود: متهمان، مواد مخدر را در کامیونهای آجر حمل و به شهرستانهای همجوار منتقل می‌کردند.


 
سه‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1385
صدور 10 ‬هزار مترمربع گلیم شیرکی پیچ از سیرجان به خارج از کشور
مسوول شرکت فرش دستباف اداره جهاد کشاورزی سیرجان گفت: طی شش ماه گذشته تاکنون ‪ ۱۰‬هزار مترمربع گلیم شیرکی پیچ از این شهرستان صادر شده است.  به گزارش کرمان نیوز محمد پورمهدی آبادی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: این میزان گلیم به کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیای میانه و آمریکا صادر شد.وی افزود: با این میزان صادرات یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دلار ارز عاید کشور شده استاو گفت: به علت استقبال مشتریان و بازرگانان خارجی از گلیم شیریکی پیچ، فرشبافان سیرجانی فقط به بافت این نوع گلیم اقدام می‌کنند.وی افزود: تقاضای مشتریان و بازرگانان خارجی از این گلیم بگونه‌ای بوده که تمامی تولیدات شش ماه گذشته به خارج صادر شد.او شمار بافندگان فرش در شهرستان سیرجان را چهار هزار نفر اعلام کرد و گفت: با صادرات خوب گلیم تولیدات آنان امسال به دو برابر افزایش یافته است.

 
سه‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1385
تولید کارخانه پیچ و مهره سیرجان افزایش یافت
مدیرکارخانه تولید پیچ ومهره‌سیرجان گفت: با اتمام طرح تکمیلی این واحد صنعتی میزان تولید امسال ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافت. به گزارش کرمان نیوز ، محمدمهدی بیگ زاده به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: امسال ‪۵۵‬ میلیون قطعه پیچ و مهره مورد مصرف صنایع خودروسازی کشور توسط این کارخانه تولید شد.وی ظرفیت این واحد تولیدی را سالانه شش هزار تن پیچ و مهره اعلام کرد.او گفت: طرح تکمیلی این کارخانه با هزینه یک میلیارد ریال پارسال به پایان رسید. ۳۰۲‬نفر در این واحد صنعتی مشغول کار هستند

 
پنج‌شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1385
طرح توسعه بیمارستان امام‌رضا(ع) در حال اجرا است
مدیر شبکه بهداشت و درمان سیرجان گفت : با اجرای طرح توسعه بیمارستان امام‌رضا(ع) این شهر بخش‌های تالاسمی ، سوختگی و اعصاب و روان این بیمارستان در هفته دولت امسال به بهره‌برداری خواهند رسید . به گزارش کرمان نیوز دکتر جهانگیر زارع روزپنجشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران و بهورزان گفت:برای ساخت این بخش‌ها ‪ ۳۵۰‬میلیون ریال از سوی خیرین و کمکهای دولتی هزینه شده است .

 
پنج‌شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1385
گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در پایگاه دریایی سیرجان

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر مراسم گرامیداشت این روز در پایگاه دریایی سیرجان برگزار شد. به گزارش کرمان نیوز در این مراسم ناخدا یکم ستاد حسین رحمتی فرمانده پایگاه دریایی سیرجان با اعلام اینکه عملیات بیت‌المقدس پیروزی ایمان بر کفر بود به تشریح ابعاد مختلف این عملیات پرداخت. وی گفت: ملت ایران همواره پشتیبان اسلام بوده و این عقیده و ایمان در جوانان ما تا عمق جان رسوخ کرده است. در این مراسم حجت‌الاسلام فرزین مسئول عقیدتی، سیاسی پایگاه دریایی سیرجان نیز دلاورمردی جوانان را موجب ذلت و خواری دشمنان نظام اسلامی عنوان کرد.


   1       2    >>
برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 1167570


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
 
 
*