پایگاه خبری تحلیلی کرمان نیوز .......Kerman News
  
 اولین پایگاه خبری - تحلیلی مستقل در استان کرمان/ تا نخواهیم نمی توانیم/ وبلاگ شخصی روزنامه نگار کرمانی محمد هادی شجاعی
 
آرشیو
موضوع بندی
 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
افزایش پلمپ واحدهای صنفی

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی کرمان گفت: شمار واحدهای صنفی پلمب شده در این استان طی سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ‪۱۰‬ درصد افزایش یافت.

مصطفی زریسفی در گفت و گو با ایرنا افزود: در این مدت ‪۹۵‬ واحد صنفی در استان کرمان پلمب شده است.
وی گفت: ‪ ۶۰‬هزار واحد صنفی در استان کرمان فعال است که بیشترین آنها مربوط به صنف خوار و بارفروشان و لبنیات فروشان می‌باشد. او کمترین واحدهای صنفی را نیز مربوط به صنوف تولیدی از جمله نجاریها و مبل‌سازیها اعلام کرد.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و یا واحدهایی که در حال دریافت پروانه کسب هستند در استان کرمان به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد می‌رسد.
او با اشاره به فعالیت ‪ ۳۲۰‬اتحادیه در استان کرمان گفت: این اتحادیه‌ها وظیفه ساماندهی تمام واحدهای صنفی موجود در این استان را بر عهده دارند.


وی گفت: ‪ ۱۲‬مجمع امور صنفی فعال در کرمان هم نظارت بر عملکرد و هماهنگی بین تمام اصناف استان را عهده‌دار هستند.


 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
دف‍ن‌ س‍رب‍‍از‌ان‌ ‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍‍ی‌ در س‍ی‍رج‍‍ان‌ !

م‍س‍وول‌ م‍وزه‌ و م‍ح‍ق‍ق‌ ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ در س‍ی‍رج‍‍ان‌ گ‍ف‍ت‌ : وج‍ود م‍ح‍ل‌ دف‍ن‌ 150 س‍رب‍‍از م‍ت‍ج‍‍اوز ‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍‍ی‌ در دور‌ان‌ ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ن‍ش‍‍ان‌ د‌ه‍ن‍ده‌ م‍ق‍‍اوم‍ت‌ و پ‍‍ای‍د‌ار‌ی‌ م‍ردم‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر در ب‍ر‌اب‍ر ‌ه‍ج‍وم‌ ب‍ی‍گ‍‍ان‍گ‍‍ان‌ و م‍ت‍ج‍‍اوز‌ان‌ ‌به کشور اس‍ت‌ .

م‍ح‍س‍ن‌ ‌اس‍د‌ی‌ در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍‍ا خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌ای‍رن‍‍ا ‌اف‍زود: ‌ای‍ن‌ س‍رب‍‍از‌ان‌ ک‍ه‌ ت‍‍ع‍د‌اد‌ی‌ ‌از ‌آن‍‍ه‍‍ا ‌ه‍ن‍د‌ی‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍ح‍ت‌ ‌ام‍ر ق‍ش‍ون‌ ‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ ب‍وده‌ ‌ان‍د در ج‍ری‍‍ان‌ م‍ب‍‍ارز‌ات‌ م‍ردم‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ در دور‌ان‌ ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ودن‍د.

و‌ی‌ ب‍‍ا ‌اس‍ت‍ن‍‍اد ب‍ه‌ ک‍ت‍‍اب‌ پ‍ی‍‍غ‍م‍ب‍ر دزد‌ان‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍اد م‍ح‍م‍د ‌اب‍ر‌ا‌ه‍ی‍م‌ ب‍‍اس‍ت‍‍ان‍‍ی‌ پ‍‍اری‍ز‌ی‌ گ‍ف‍ت‌ : در زم‍‍ان‌ ج‍ن‍گ‌ دوم‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ و ت‍ص‍رف‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍دس‍ت‌ ب‍ی‍گ‍‍ان‍گ‍‍ان‌ ف‍رد‌ی‌ ب‍ه‌ ن‍‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‌ ب‍چ‍‍اق‍چ‍‍ی‌ ری‍ی‍س‌ ‌ای‍ل‌ ب‍چ‍‍اق‍چ‍‍ی‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ ک‍ه‌ ف‍رد‌ی‌ ش‍ج‍‍ا‌ع‌ و م‍ی‍‍ه‍ن‌ دوس‍ت‌ ب‍وده‌ در م‍ق‍‍اب‍ل‌ م‍ت‍ج‍‍اوز‌ان‌ ‌ای‍س‍ت‍‍ادگ‍‍ی‌ م‍‍ی‌ ک‍ن‍د.

‌اس‍د‌ی‌ گ‍ف‍ت‌ : در درگ‍ی‍ر‌ی‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ک‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‌ ب‍چ‍‍اق‍چ‍‍ی‌ و ت‍ف‍ن‍گ‍چ‍‍ی‌ ‌ه‍‍ای‍ش‌ 67 س‍‍ال‌ پ‍ی‍ش‌ در س‍‍ال‌ 1320 ‌ه‍ج‍ر‌ی‌ ش‍م‍س‍‍ی‌ ب‍‍ا م‍زدور‌ان‌ و ب‍ی‍گ‍‍ان‍گ‍‍ان‌ د‌اش‍ت‍ه‌ ‌ان‍د ‌ع‍ده‌ ‌ا‌ی‌ ‌از ‌آن‍‍ه‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ ‌اس‍‍ارت‌ م‍‍ی‌ گ‍ی‍رن‍د و ت‍ح‍وی‍ل‌ س‍ف‍ی‍ر ‌ع‍ث‍م‍‍ان‍‍ی‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د.

و‌ی‌ ‌اف‍زود: ‌ع‍ده‌ ‌ا‌ی‌ ‌از م‍ت‍ج‍‍اوز‌ان‌ ن‍ی‍ز در ‌ای‍ن‌ درگ‍ی‍ر‌ی‌ ‌ه‍‍ا ک‍ش‍ت‍ه‌ و در م‍ح‍ل‌ ق‍ب‍رس‍ت‍‍ان‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ ک‍ه‌ ح‍دود دو ق‍رن‌ ق‍دم‍ت‌ د‌ارد دف‍ن‌ م‍‍ی‌ ش‍ون‍د.

‌اس‍د‌ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ م‍ح‍ل‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ س‍ن‍د م‍ق‍‍اوم‍ت‌ و پ‍‍ای‍د‌ار‌ی‌ م‍ردم‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ در ب‍ر‌اب‍ر م‍ت‍ج‍‍اوز‌ان‌ و ب‍ی‍گ‍‍ان‍گ‍‍ان‌ ی‍‍اد ک‍رد و گ‍ف‍ت‌ : م‍ت‍‍اس‍ف‍‍ان‍ه‌ ک‍م‍ت‍ر ک‍س‍‍ی‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ت‍‍اری‍خ‌ و م‍ق‍‍اوم‍ت‌ م‍ردم‌ خ‍ب‍ر د‌ارد.

‌ای‍ن‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ‌آث‍‍ار ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ‌از ت‍خ‍ری‍ب‌ ق‍ب‍رس‍ت‍‍ان‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍وس‍‍ع‍ه‌ پ‍‍ارک‌ 17 ش‍‍ه‍ری‍ور ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر خ‍ب‍ر د‌اد.

و‌ی‌ ‌اف‍زود: ‌ای‍ن‌ ق‍ب‍رس‍ت‍‍ان‌ س‍‍ال‍‍ه‍‍ا پ‍ی‍ش‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌اح‍د‌اث‌ پ‍‍ارک‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ ش‍ده‌ ب‍ود ک‍ه‌ ‌ام‍روز ن‍ی‍ز در ‌اد‌ام‍ه‌ ‌ع‍م‍ل‍ی‍‍ات‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ و ب‍‍ه‍س‍‍از‌ی‌ پ‍‍ارک‌ 17 ش‍‍ه‍ری‍ور ت‍وس‍ط ش‍‍ه‍رد‌ار‌ی‌ س‍ی‍رج‍‍ان‌ ت‍خ‍ری‍ب‌ و ق‍ب‍ر‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ذک‍ور ن‍ی‍ز ت‍س‍طی‍ح‌ ش‍دن‍د.

پ‍س‌ ‌از ش‍رو‌ع‌ ج‍ن‍گ‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ دوم‌ در 9 ش‍‍ه‍ری‍ور 1318 ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍‍ی‌ طرف‍‍ی‌ خ‍ود ر‌ا ‌ا‌ع‍لام‌ ک‍رد ‌ام‍‍ا ‌ای‍ن‌ ب‍‍ی‌ طرف‍‍ی‌ ن‍‍اپ‍‍ای‍د‌ار ب‍ود و ‌ارت‍ش‌ م‍ت‍ف‍ق‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍‍ه‍‍ان‍ه‌ ح‍ض‍ور ج‍‍اس‍وس‍‍ان‌ ‌آل‍م‍‍ان‍‍ی‌ در ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ه‌ ‌اش‍‍غ‍‍ال‌ ک‍ش‍ور م‍ب‍‍ادرت‌ ورزی‍د.


 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
کاهش فروش بنزین در کرمان

مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: میزان فروش بنزین در این استان طی سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ‪ ۱۷‬درصد کاهش یافت.

محمدمهدی قرایی در گفت و گو با ایرنا میزان فروش بنزین در سه ماه نخست امسال را ‪ ۴۸‬میلیون و ‪ ۵۹۵‬هزار لیتر اعلام کرد.


وی ادامه داد: بیشترین میزان فروش بنزین در سال جاری مربوط به فروردین ماه بوده است.


او با اشاره به عرضه بنزین آزاد گفت: از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه دو میلیون و ‪ ۸۱۰‬هزار و ‪ ۳۵‬لیتر بنزین آزاد نیز در این استان به فروش رسیده است.


مدیر شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی منطقه کرمان افزود: میزان فروش بنزین آزاد در مقایسه بین سه ماه نخست سال، طی خرداد ماه در بیشترین حد بوده است.


 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
دمای شهداد بالای ۵۰ درجه

دم‍‍ا در ب‍خ‍ش‌ ش‍‍ه‍د‌اد ک‍رم‍‍ان‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ گ‍رم‍ت‍ری‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ زم‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از 50 درج‍ه‌ س‍‍ان‍ت‍ی‍گ‍ر‌اد رس‍ی‍د.

طب‍ق‌ م‍س‍ت‍ن‍د‌ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ دک‍ت‍ر "پ‍روی‍ز ک‍ردو‌ان‍‍ی‌ " ‌اس‍ت‍‍اد د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ و ب‍ی‍‍اب‍‍ان‌ - ش‍ن‍‍اس‌ م‍‍ع‍روف‌ ک‍ش‍ور، م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ن‍دم‌ ب‍ری‍‍ان‌ ش‍‍ه‍د‌اد ک‍ه‌ در ک‍وی‍ر ق‍ر‌ار د‌ارد ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ گ‍رم‍ت‍ری‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ دن‍ی‍‍ا م‍ح‍س‍وب‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.

ب‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ه‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ی‍‍اب‍‍ان‌ ش‍ن‍‍اس‌ دم‍‍ا در ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان‌ در ‌ای‍ن‌ ن‍ق‍طه‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از 70 درج‍ه‌ س‍‍ان‍ت‍ی‍گ‍ر‌اد م‍‍ی‌ رس‍د.

ب‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌  ‌ای‍رن‍‍ا در ‌اث‍ر ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ درج‍ه‌ دم‍‍ا ط‍ی‌ چ‍ن‍د روز ‌اخ‍ی‍ر ب‍رخ‍‍ی‌ ‌از گ‍ل‍‍ه‍‍ا و گ‍ی‍‍ا‌ه‍‍ان‌ د‌اخ‍ل‌ م‍ی‍‍ادی‍ن‌ و پ‍‍ارک‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ش‍‍ه‍د‌اد پ‍ژم‍رده‌ و ت‍‍ع‍د‌اد‌ی‌ ‌از د‌ام‍‍ه‍‍ا و طی‍ور ن‍ی‍ز ت‍ل‍ف‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د.

ش‍دت‌ گ‍رم‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍و‌ا در ش‍‍ه‍د‌اد ب‍‍ا‌ع‍ث‌ ‌ای‍ج‍‍اد ‌اخ‍ت‍لال‌ در زن‍دگ‍‍ی‌ م‍ردم‌ در س‍‍ا‌ع‍‍ات‌ ‌اول‍ی‍ه‌ ظ‍ه‍ر ت‍‍ا ق‍ب‍ل‌ ‌از ‌غ‍روب‌ خ‍ورش‍ی‍د ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از ‌ان‍د‌ازه‌ دم‍‍ا در ‌ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ‌ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍‍ا‌ع‍ث‌ م‍ص‍رف‌ ب‍‍ی‌ روی‍ه‌ ‌آب‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ زی‍ر‌ا ش‍‍ه‍رون‍د‌ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌اس‍ت‍ح‍م‍‍ام‌ ، وض‍و س‍‍اخ‍ت‍ن‌ و ش‍س‍ت‍ن‌ دس‍ت‌ و ص‍ورت‌ ب‍‍ای‍د ل‍ح‍ظ‍ات‍‍ی‌ ‌آب‌ ر‌ا ‌ه‍در د‌ه‍ن‍د ت‍‍ا س‍رد ش‍ود.

ی‍ک‌ م‍ن‍ب‍‍ع‌ ‌آگ‍‍اه‌ در ی‍ک‍‍ی‌ ‌از دس‍ت‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اد‌ار‌ا‌ی‌ ب‍خ‍ش‌ ش‍‍ه‍د‌اد ب‍ه‌ خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت‌ : درج‍ه‌ دم‍‍ا ط‍ی‌ س‍ه‌ روز در ‌ه‍ف‍ت‍ه‌ ‌اخ‍ی‍ر 51 درج‍ه‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

‌او ک‍ه‌ خ‍و‌اس‍ت‌ ن‍‍ام‍ش‌ در خ‍ب‍ر ذک‍ر ن‍ش‍ود ‌اف‍زود: در ص‍ورت‍‍ی‌ ک‍ه‌ دم‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍و‌ا ب‍ی‍ش‌ ‌از 50 درج‍ه‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ش‍ود ‌اد‌ار‌ات‌ دول‍ت‍‍ی‌ ت‍‍ع‍طی‍ل‌ م‍‍ی‌ ش‍ون‍د.

م‍س‍وول‌ ‌اد‌اره‌ ‌ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ ش‍‍ه‍د‌اد ن‍ی‍ز دم‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍و‌ا در روز‌ه‍‍ا‌ی‌ 17 و 18 ت‍ی‍ر م‍‍اه‌ ج‍‍ار‌ی‌ در ‌ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ ر‌ا 49 درج‍ه‌ س‍‍ان‍ت‍ی‍گ‍ر‌اد ب‍‍الا‌ی‌ ص‍ف‍ر ‌ا‌ع‍لام‌ ک‍رد.

م‍ری‍م‌ پ‍ور‌ه‍‍اش‍م‍‍ی‌ گ‍ف‍ت‌ : دم‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍و‌ا در ‌ای‍ن‌ روز‌ه‍‍ا در روس‍ت‍‍ا‌ی‌ "ده‌ س‍ی‍ف‌ " ب‍ه‌ 58 درج‍ه‌ س‍‍ان‍ت‍ی‍گ‍ر‌اد رس‍ی‍د.

و‌ی‌ ‌اد‌ام‍ه‌ د‌اد: دم‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍و‌ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ روس‍ت‍‍ا ت‍وس‍ط ‌ای‍س‍ت‍گ‍‍اه‌ ‌اق‍ل‍ی‍م‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ م‍ح‍ل‌ ث‍ب‍ت‌ و ب‍ه‌ ص‍ورت‌ گ‍ز‌ارش‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍‍الان‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ه‍و‌اش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌ارس‍‍ال‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.

ب‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌ خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌ای‍رن‍‍ا روس‍ت‍‍ا‌ی‌ "ده‌ س‍ی‍ف‌ " ‌آخ‍ری‍ن‌ روس‍ت‍‍ا‌ی‌ ش‍‍ه‍د‌اد ب‍ه‌ س‍م‍ت‌ ک‍وی‍ر ل‍وت‌ ‌اس‍ت‌ و پ‍س‌ ‌از ‌ای‍ن‌ روس‍ت‍‍ا ت‍‍ا روس‍ت‍‍ا‌ی‌ "ده‌ س‍ل‍م‌ " در خ‍ر‌اس‍‍ان‌ ج‍ن‍وب‍‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍‍اص‍ل‍ه‌ 220 ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر ‌ه‍ی‍چ‌ ‌آب‍‍اد‌ی‌ و پ‍وش‍ش‌ گ‍ی‍‍ا‌ه‍‍ی‌ وج‍ود ن‍د‌ارد.

ب‍خ‍ش‍د‌ار ش‍‍ه‍د‌اد ن‍ی‍ز در ‌ای‍ن‌ م‍ورد ب‍ه‌ خ‍ب‍رن‍گ‍‍ار ‌ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت‌ : ح‍‍اش‍ی‍ه‌ ب‍ودن‌ ش‍‍ه‍د‌اد در م‍ج‍‍اورت‌ ک‍وی‍ر و ک‍ل‍وت‍‍ه‍‍ا و ‌ه‍و‌ا‌ی‌ ف‍وق‌ ‌ال‍‍ع‍‍اده‌ گ‍رم‍‍ی‌ ک‍ه‌ ‌از س‍م‍ت‌ ش‍م‍‍ال‌ و ‌از رو‌ی‌ ش‍ن‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رو‌ان‌ ک‍وی‍ر م‍‍ی‌ وزد ب‍ر ش‍دت‌ دم‍‍ا م‍‍ی‌ ‌اف‍ز‌ای‍د.

م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‍‍ی‌ ‌اف‍زود: در ‌اث‍ر گ‍رم‍‍ا‌ی‌ ب‍ی‍ش‌ ‌از ح‍د م‍‍ع‍م‍ول‌ ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ک‍ش‍ت‌ و زر‌ع‌ ک‍ش‍‍اورز‌ان‌ و د‌ام‍‍ه‍‍ا دچ‍‍ار ‌آس‍ی‍ب‌ ج‍د‌ی‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .

و‌ی‌ ک‍م‍ب‍ود ‌آب‌ و ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ دم‍‍ا و گ‍رم‍‍ا ر‌ا ‌از م‍ش‍ک‍لات‌ ج‍د‌ی‌ ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ در ش‍‍ه‍د‌اد ب‍رش‍م‍رد و ‌از م‍س‍وول‍ی‍ن‌ خ‍و‌اس‍ت‍‍ار ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ح‍روم‌ ش‍‍ه‍د‌اد ش‍د.

ش‍‍ه‍د‌اد ‌از ت‍و‌اب‍‍ع‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ک‍رم‍‍ان‌ و در 100 ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی‌ ش‍م‍‍ال‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍ر در ح‍‍اش‍ی‍ه‌ ک‍وی‍ر ل‍وت‌ و‌اق‍‍ع‌ ‌اس‍ت‌ .


 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
رانش زمین در روستای نازوئیه شهربابک

فرماندار شهربابک از توابع استان کرمان گفت: کمک رسانی به خسارت دیدگان روستای نازوئیه ادامه دارد.

"منصور مکی‌آبادی" در گفت و گو با  ایرنا افزود:ستاد حوادث غیر مترقبه استان با حضور سریع در محل وقوع این حادثه از بروز مشکلات جانبی جلوگیری کرد.

وی گفت : این روستا از ابتدای زمان وقوع رانش زمین توسط جمعیت هلال احمر و کارکنان فرمانداری تخلیه شد.

مکی‌آبادی با اشاره به جمعیت ‪ ۴۰‬نفره این روستا افزود: روستای نازوئیه دارای ‪ ۱۰‬خانوار در دهستان "خبر" و در ‪ ۵۰‬کیلومتری شمال شهربابک واقع شده است.

وی اظهارداشت : عمق شکاف‌های ایجاد شده در محل رانش زمین یک متر و عرض اکثر آنها بیشتر از نیم متر است.

وی ادامه داد: همه تمهیدات برای اسکان و ساماندهی ساکنان این روستا از لحظات ابتدایی زمان وقوع رانش زمین، مهیا شده است.

فرماندار شهربابک زمان وقوع این رانش را صبح سه‌شنبه ‪ ۱۱‬تیرماه سال جاری اعلام کرد. وی افزود: به گفته کارشناسان احتمال تکرار رانش زمین در این ناحیه وجود دارد.


 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
بورس در مسیر رشد
بررسی شاخصه های بورس کشور در یک سال گذشته از روند رشد تدریجی و افزایش مطلوبی حکایت دارد.
 
این روند با توجه به کاهش جهانی شاخص رشد، به ویژه بحران بورس در آمریکا و کشورهای وابسته به دلار روندی کاملا مثبت و امیدوار کننده ارزیابی می شود. 
اعلام خبر رشد 100 درصدی سهام شرکت های واگذار شده در قالب سهام عدالت، در دو سال گذشته ضمن اینکه از ثبات رشد در بورس کشور حکایت دارد، گویای این نکته است، که بورس کشور با توجه به شرایط به وجود آمده ظرفیت پذیرش شرکت های کلان دولتی و حفظ ارزش و رشد تضمین روند قیمت آن ها را دارد، و شرکت هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده اند نیز، در شمار شرکت های فعال و سود ده کشور به شمار می آیند.
در واقع وضعیت جاری در بورس کشور برخلاف جو روانی سنگین و نگرانی هایی که در آغاز شکل گیری دولت نهم ایجاد شد، این حقیقت را به اثبات رساند، که رویکردهای عدالت محور دولت نهم نه تنها تباینی با اصل سود محوری در اقتصاد، حمایت از سرمایه و تضمین شرایط فعالیت بورس و بازارهای پولی مالی ندارد، بلکه با تاکید بر اصل مبارزه با فساد و تمهید شرایط برابر برای حضور و فعالیت در بورس و سایر بخش های اقتصادی، فضا را بیش از پیش برای فعالیت بورس فراهم ساخته است. چنانکه در پی رکود کوتاه مدت ناشی از شرایط به وجود آمده در تابستان و پاییز سال 1384، بورس کشور، ثبات و آرامش خود را به دست آورد و با افزایش واگذاری شرکت های دولتی در دو سال گذشته از طریق بورس، این بازار به مکان اصلی معاملات کلان در اقتصاد ملی تبدیل شده است. چنانکه در دو سال گذشته دهها شرکت بزرگ دولتی با حدود 30 هزار میلیارد تومان از طریق بورس واگذار شد، و بزرگترین واگذاری شرکت های دولتی نظیر واگذاری 20 درصد از سهام فولاد خوزستان با ارزشی بالغ بر یک هزار و 360 میلیارد تومان و 20 درصد از سهام شرکت ملی مس ایران با ارزش تقریبی یک هزار میلیارد تومان از طریق بورس انجام شد.

 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
دور تازه جنگ روانی علیه ایران

اختصاص بودجه 400 میلیون دلاری آمریکا برای ساماندهی عملیات مخفی علیه ایران، نمونه تازه ای از حمایت های کاخ سفید برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و مقابله با اراده و خواست ملت ایران است.

این خبر که در مقاله سیمور هرش، روزنامه نگار معروف آمریکایی منتشر شده ، هرچند با سکوت ابهام برانگیز مقامات کاخ سفید و کنگره آمریکا مواجه شده است، بیانگر استمرار سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران از یک سو و تلاش برای آغاز دور جدید جنگ روانی و فشار تبلیغاتی علیه ایران از سوی دیگر است.

آنچه مسلم است و سیمور هرش در مقاله خود بدان اذعان کرده آن است که راه اندازی عملیات ضد ایرانی علیه ملت و دولت ایران، هرگز به دوران بوش و سال های اخیر خلاصه نمی شود و کاخ سفید متاثر از پیامدهای استقلال ایران در منطقه حساس خاورمیانه، کوشیده است با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، جاسوسی، اطلاعاتی و اقتصادی، زمینه احیای نفوذ گذشته خود در ایران و یا تضعیف توان و تاثیرگذاری منطقه ای کشورمان را فراهم سازد.

بدین منظور حمایت از اقلیت ها و گروهک های مخالف انقلاب اسلامی نظیر حمایت از گروهک تروریستی منافقین و رویکردی که اخیرا و به اعتراف مقام های اطلاعاتی آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی مستقر در مرزهای شرقی ایران اتخاذ شده است، از جمله رویکردهای ضد ایرانی است که به موازات جنگ رسانه ای و بمباران تبلیغاتی ضد ایرانی در داخل و خارج از کشور صورت می گیرد.

در این میان فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، که به اهرم جدید آمریکا برای اعمال فشار بر کشورمان تبدیل شده، به عنوان محور عملیات جاسوسی و اطلاعاتی علیه ایران ارزیابی
می شود.

از این رو بخش عمده ای از بودجه اختصاصی آمریکا، برای تغییر نگاه افکار عمومی و اعمال فشار بر طرف های بازی در موضوع هسته ای ایران در نظر گرفته شده و در ماه های اخیر دور تازه ای از جریان سازی سیاسی و رسانه ای علیه ایران طراحی شده است.

در مجموع به نظر می رسد، کاخ سفید به موازات ناکامی در ایجاد مانع در مسیر فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، می کوشد با تشدید فشارهای داخلی و بین المللی علیه ایران و حمایت و تحریک مخالفان دولت و ملت ایران، زمینه های پیشبرد اهداف خود را فراهم سازد.

رویکردی که مطابق اذعان سیمور هرش در مقاله جنجالی اخیرش در 30 سال گذشته هیچ ثمری برای کاخ سفید نداشته و با توجه به اراده قاطع ملت ایران برای پاسداری از حقوق هسته ای خود، همچنان راهی جز شکست و ناکامی ندارد.

 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
آمارهای امید بخش کنکور۸۷
شمار داوطلبان کنکور امسال 46 هزار نفر بیش از سال گذشته است. 

مطابق اعلام وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیش از 500 هزار نفر یعنی بیش از یک سوم از داوطلبان در آزمون امسال پذیرفته می شوند. 

اضافه بر این تعداد بیش از 300 هزار نفر در دانشگاه آزاد و رقمی معادل 200 هزار نفر در سایر موسسات آموزشی نظیر پیام نور فراگیر و سایر موسسات غیر دولتی پذیرفته می شوند. 

بر این اساس به نظر می رسد که ظرفیت پذیرش مجموع دانشگاه های کشور به حدود یک میلیون نفر یعنی حدود 300 هزار نفر کمتر از تقاضای موجود می رسد. 

امری که حکایت از رشد چشمگیر ظرفیت دانشگاه های کشور و افزایش ورودی سالانه دانشگاه ها از حدود 45 هزار نفر به بیش از یک میلیون نفر در سی سال گذشته دارد. امری که مطابق برنامه ها تا پایان سال 1390 به جذب همه متقاضیان در دانشگاه ها و حذف کنکور منجر خواهد شد. 

طبعا این شرایط، امکان فراگیری تحصیلات تکمیلی در کشور را به فراهم و فضای علمی و عمومی جامعه را برای ورود به نهضت علمی نرم افزاری و تولید علمی فراهم می سازد. 

از این رو در شرایط کنونی، موضوع هدفگذاری در جذب دانشگاه ها و منطبق سازی آن با نیازهای عینی جامعه از اولویت هایی است که در قالب نقشه جامع علمی کشور قابل ارزیابی است، و باید مورد توجه سیاستگذاران کلان علمی و پژوهشی در کشور قرار گیرد.

 بعلاوه ایجاد تحول در ساختار آموزشی دانشگاه ها با رویکرد پژوهش محوری و منطبق سازی تولیدات علمی و پژوهشی دانشگاه ها با نیازهای عینی فرایند توسعه، در عرصه های فرهنگی، صنعتی، کشاورزی و سایر حوزه ها از بایدهای فراروی دانشگاه های کشور در چشم انداز آینده است.

 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
بزرگترین ناقض حقوق بشر
اعتراف بزرگ ناظران حقوق بشر در ماساچوست امریکا مبنی بر اینکه ازمایش های پزشکی زندانیان مظنون به تروریسم درزندان های ابوغریب و گوانتانامو تاییدمی کند که آن ها زیر شکنجه و سایر ازارهای روحی و جسمی واقع شده اند بار دیگر نشاندهنده سیاست فریبکارانه کاخ سفید است که سالها می کوشد مردم جهان را با شعار پوسیده حقوق بشر و دمکراسی بفریبد .

اگر قرار باشد که مجامع بین المللی آزادانه و بدون فشار امریکا، توان محاکمه اعمال جورج بوش را داشته باشند باید دولت وی بدلیل اعمال خود طی تقریبا 8 سال گذشته محاکمه شود و پاسخ هزاران جنایت خود را در زندانهای ابوغریب ، گوآنتانامو ، زندان های مخفی در اروپا و زندان های شناور در 17 ناو امریکایی بدهد .

بر اساس اسناد ی که کانون وکلای انگلیس بتازگی افشا کرد امریکا حدود 80 هزار نفر را به بهانه مبارزه با تروریسم در همین زندانها بازداشت کرد و معاهده ژنو را در باره حقوق اسرای جنگی ، و حق محاکمه در دادگاههای عادی و داشتن وکیل آشکارا نقض کرده است .

این در حالی است که امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم هیچ مرزی را رعایت نکره و با دکترین جنگ پیشگیرانه از سال 2001 تاکنون حاکمیت ارضی دو کشور را در جهان نقض کرده و قوانین داخلی خود را بر قوانین بین المللی تحمیل کرده است .

نکته بسیار تمسخر آمیز آنکه دولت بوش مدعی آزاد کردن ملل جهان و دمکراسی امریکایی است . پارلمان اروپا سال گذشته نسبت به وجود زندان های مخفی امریکا هشدار داد و آن را نقض حاکمیت قاره اروپا عنوان کرد . پرواز های مخفی و وجود شکنجه در این زندانها یکی از شگرد های کاخ سفید برای جلوگیری از افشای جنایات سازمان سیا است . باید توجه داشت که جهان سرانجام باید تکلیف خود را با نظام مبتنی بر قانون و رفتار های قانون شکنانه امریکا روشن کند و به امریکا اجازه ندهد که بیش از این صلح و ثبات بین الملل را برهم زند .
 

 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
ملاحظاتی جدید پیرامون محیط زیست در کشور
آنچه مسلم است، زندگی مدرن با آلایندگی ها و نوع تعرض انسان به طبیعت، از چالش های عمده ای است که طبیعت جهان را دگرگون ساخته و نگرانی کارشناسان را در خصوص آینده کره خاکی و شرایط زیست انسان در این سیاره برانگیخته است. 

نابودی و آلودگی منابع طبیعی زمین، نظیر منابع آبی و جنگلی، آلودگی فزاینده هوا، رشد تدریجی دما در کره زمین، و پیامدهای مخرب دخالت انسان در طبیعت که به نابودی بخش عمده ای از گونه های جانوری و گیاهی انجامیده است از جمله واقعیت هایی است که فراروی انسان قرار دارد، و ادامه این شرایط، امکان ادامه حیات بشر را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد. 

در کشور ما مهمترین نگرانی های زیست محیطی در حوزه هایی نظیر کاهش سطح جنگلی از 18 میلیون هکتار به 12 میلیون هکتار تنها در سه دهه گذشته، تخریب عرصه های طبیعی و گسترش بیابان، و آلودگی هوا و منابع آبی به انواع سموم شیمیایی و زباله های خانگی و صنعتی قابل بررسی است. 

تخریب روزانه 40 هکتار از اراضی جنگلی شمال کشور یکی از آمارهای هشدار دهنده ای است که می تواند مردم و مسئولان را جهت تحرک بیشتر برای پاسداری از محیط زیست برانگیزد. 

آنچه مسلم است، این است که حفظ محیط زیست نیازمند چند مولفه موثر در کشور است و نخست ارتقای سطح آگاهی مردم از اهمیت محیط زیست آنها و ارایه اطلاعات مستند در خصوص منابع طبیعی کشور است .
همچنین باید دانست که اعمال قوانین زیست محیطی بدون اغماض  ویژه در حق نهادهای دولتی و اشخاص برخوردار از نفوذ دولتی و راه اندازی نهضتی ملی برای پاسداری از عرصه های طبیعی و زیست محیطی از بایدهایی است که فراروی نهادهای دولتی و قوای سه گانه قرار دارد.

بنابراین رسانه های عمومی نیز با ورود جدی تر به این مقوله می توانند ضمن ارتقای آگاهی مردم، زمینه توسعه نظارت عمومی و اعمال فشار بر گروه های مخرب محیط زیست را فراهم سازند.

 
جمعه 21 تیر‌ماه سال 1387
میزان مصرف انرژی در ایران، 10 برابر اروپا است
این خبر که در سخنان مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعلام شد از ابعاد مختلف دارای اهمیت و قابل تحلیل است. 

نخست از زاویه الگوی مصرف خانوار ایرانی که متاسفانه الگویی نادرست است. چنانکه مطالعه فردی هریک از خانواده ها در الگوی مصرف خویش و اطرافیان خود این نکته را به خوبی اثبات می کند ، میزان مصرف آب در فعالیت هایی نظیر شستن لباس، ظرف، خودرو و در استحمام و مانند آن، و میزان هدرروی و اصراف مواد غذایی، میزان هدرروی انرژی اعم از برق، و انرژی های فسیلی از شاخصه هایی است که هر ایرانی با مقایسه سهم خود در این مصرف غیراستاندارد، می تواند به بالا بودن مصرف در کشور به ویژه مصرف انرژی پی ببرد. 

حال این افزایش مصرف ریشه در چه عواملی دارد؟ طبعا الگوهای فرهنگی از زیرساخت های عمده ای است که در نوع و میزان مصرف یک ملت تاثیرگذار است. در کشور ما به رغم آموزه های اسلامی مبتنی بر ارزشگذاری قناعت و ضد ارزش نامیدن اصراف و همچنین به رغم آموزه های ملی مبتنی بر حرمت نهادن به طبیعت و مواهب طبیعی نظیر آب؛ متاسفانه بی مبالاتی در مصرف، ناآشنایی با الگوهای صحیح مصرف و هدردهی کالاهای مصرفی به امری عادی و رایج تبدیل شده است . 

از این رو اصلاح باورهای فرهنگی با استفاده از شیوه های فرهنگ ساز، و اتخاذ سیاست های تنبیهی برای اصراف در مصرف می تواند در اصلاح فرهنگ مصرف در کشور موثر باشد. نکته دیگر، ضرورت اصلاح تولید در کشور برپایه اصل کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف است. 

چنانکه تولیدات صنعتی نظیر صنایع خانگی، صنعت خودرو سازی، صنعت ساختمان و مانند آن در کشور هنوز با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد. در این عرصه از یک سو دولت به عنوان متصدی بخش عمده ای صنایع کشور، خود در امر بهینه سازی مصرف توفیق چندانی نداشته است، ضمن اینکه از شیوه تشویق و تنبیه برای صنایع خصوصی نیز در کاهش مصرف سوخت به درستی بهره نگرفته است. 

بعلاوه مطابق آخرین آمارها بخش عمده ای از مصرف بی رویه در بخش دولتی از جمله ادارات، نهادها، کارخانجات، و خودروهای فرسوده دولتی صورت می گیرد. از این رو دلسوزی دولت در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت در صورتی واقعی و موثر خواهد بود که در وهله نخست به استانداردسازی الگوهای مصرف خود بپردازد. 

نکته پایانی که در الگوی نادرست مصرف در کشور ما به ویژه در بخش انرژی موثر است، تخصیص یارانه های سنگین و غیرهدفمند در این بخش است، چنانکه ارزش مالی انرژی در ایران کمتر به چشم می آید، و اصراف آن هزینه چندانی را بر خانواده ها تحمیل نمی کند. به همین دلیل درنظر گرفتن مصرف استاندارد برای هر خانواده و اعطای یارانه به این بخش و تحمیل محدودیت و هزینه های بسیار سنگین برای مصرف مازاد خانوار از تدابیری است که می تواند، میل به کاهش مصرف را در کشور ترویج کند. 

ضمن اینکه اعطای یارانه برای ترویج استفاده از شیوه ها و کالاهای منطبق بر مصرف استاندارد نیز می تواند گرایش به کالاهای پرمصرف اما ارزان را ترغیب نماید.

برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 1163487


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
 
 
*